Voorwaarden NIP-subsidie

Subsidievoorwaarden voor Nationaal Isolatie Programma (NIP)

Voorwaarden NIP subsidie

Begripsbepalingen

Aanvrager. De natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de woning en de bijdrage vanuit de NIP-subsidie aanvraagt.

Bijdrage. De aangevraagde bijdrage voor isolatiemaatregelen vanuit de NIP-subsidieregeling.

Bewonersdesk. De telefonische ondersteuning van Energieloket Rivierenland aan bewoners.

Eigenaar-bewoner. Een natuurlijke persoon die een woning in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben.

Energieloket. Het Energieloket Rivierenland (ELR) dat de subsidieregeling uitvoert voor deelnemende gemeenten.

Gemeente. De gemeente waarin de aanvrager woont en de bijdrage vanuit de NIP-subsidie aanvraagt.

Maatregel(en). Eén (of meer) isolatiemaatmaatregel(en) in, op of aan een bestaande woning conform de eisen zoals die worden gesteld in de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Woning. Een bewoonbare en permanent bewoonde woning binnen de gemeente die is opgeleverd aan de aanvrager vóór de aanvraag in het kader van deze regeling en die geen onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren.

Woningdossier. Het online platform van Energieloket Rivierenland (ELR), waarop inwoners de verduurzaming van hun woning kunnen regelen.

WWW. De WoonWijzerWinkel in Tiel.

Voorwaarden

 1. Bij het reserveren van de bijdrage voor isolatiemaatregelen ontvangt de bewoner een bon (voucher). Door het gebruiken van deze bon voor de bijdrage vanuit de NIP-subsidie verklaart de bewoner te voldoen aan onderstaande voorwaarden.  
 2. Aanvrager is eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente waar bijdrage wordt aangevraagd en voert de maatregel(en) uit in, aan of op de bestaande koopwoning. Woningen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren (zoals een flat/appartement, maisonnette, beneden- of bovenwoning, portiekwoning) zijn uitgesloten.
 3. De woning waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd heeft een geregistreerd energielabel D, E, F of G of bij geen geregistreerd label ten minste twee niet of slecht geïsoleerde bouwdelen conform onderstaande specificaties van het RVO. Check je energielabel op https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/.
Bouwdeel Wanneer aanpakken Indicatie dikte of Rc of
U-waarde
Dak, hellend/plat Geen, slechte en matige isolatie. Minder dan 9 cm aanwezig / een Rc ≤ 2,0
Dak, zolder-/vlieringvloer Als er geen zolder- / vlieringvloer-isolatie aanwezig is (als alternatief voor dakisolatie, alleen toe te passen bij een onverwarmde zolder en gesloten vlieringluik of gesloten toegangsdeur). Rc ≤ 0,5
Gevel Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig Rc ≤ 1,1
Vloer- / bodem Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig, aanpakken bij matige vloerisolatie niet perse noodzakelijk. Minder dan 5 cm aanwezig, Rc ≤ 1,3
Glas Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas. Vanaf het jaar 2000 staat het type glas. vaak ook vermeld op het metaal tussen
de glaslagen. HR+, HR++, triple-glas en vacuümglas is beglazing die wel voldoet.
Ug waarde ³ 1,6

4. De bijdrage wordt alleen verstrekt voor (professioneel of zelf) uitgevoerde isolatiemaatregelen en alleen als deze maatregelen voldoen aan de eisen uit de ISDE-subsidieregeling. Dit gaat in elk geval om de eisen ten aanzien van het minimaal geïsoleerde oppervlak (m2), de minimaal toegevoegde isolatie (Rd- of U-waarde) en de meldcode voor de gebruikte materialen en apparaten. Raadpleeg voor de voorwaarden de website van het RVO (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen.

Bewoner dient hiervoor de benodigde bewijslast aan te leveren die in elk geval bestaat uit:

  1. Voor doe-het-zelf maatregelen:
   1. De facturen/bonnen van de gebruikte materialen;
   2. Foto’s van voor-, tijdens en na de werkzaamheden die aantonen dat de werkzaamheden op de juiste manier en op het juiste adres zijn uitgevoerd;
   3. Foto’s van de gebruikte isolatiematerialen met duidelijk leesbaar de productspecificaties waaruit de toegevoegde isolatiewaarde (Rd/Ug-waarden) blijkt
   4. De meldcode voor de gebruikte isolatiematerialen;
   5. Het geïsoleerd oppervlak (m2).
  2. Voor professioneel uitgevoerde maatregelen:
    1. Een factuur met datum, adres, totale kosten en restbedrag van de werkzaamheden; meldcode, geïsoleerd oppervlak (m2) en toegevoegde isolatiewaarde (Rd/Ug-waarden) per maatregel.
    2. Foto’s van voor-, tijdens en na de werkzaamheden die aantonen dat de werkzaamheden op de juiste manier en op het juiste adres zijn uitgevoerd.
    3. De meldcode voor de gebruikte isolatiematerialen;
    4. Het geïsoleerd oppervlak (m2).
  3. Bewoners die in aanmerking komen voor energietoeslag, schuldhulpverlening of schuldsanering hebben recht op extra subsidie en ondersteuning. Hiervoor moet aanvrager aanvullend bewijs kunnen overleggen.

5. Het energieloket heeft het recht om vóór de uitbetaling een steekproef uit te voeren om te controleren of aan de voorwaarden is voldaan. Als blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan behouden wij ons het recht voor om het gereserveerde bedrag niet uit te betalen.

6. De maatregelen waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd worden uitgevoerd na 1 januari 2023 en worden uiterlijk afgerond voordat de reserveringstermijn is verlopen, doch uiterlijk op 31 december 2026 (inclusief aanleveren van de bewijslast). Aanvrager kan een bijdrage reserveren voor zes maanden. Een reservering kan één maal worden verlengd door vóór het einde van de reservering contact op te nemen met de bewonersdesk.

7. De bijdrage is woning-gebonden. Dit betekent dat per woning slechts eenmaal een bijdrage kan worden aangevraagd.

8. Genoemde bedragen zijn maximumbedragen. Er wordt nooit meer uitbetaald dan de gemaakte kosten op basis van de ingeleverde factuur. Bijdragen kunnen worden verstrekt tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.

9. Bijdragen kunnen worden verstrekt tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt. Het energieloket behoudt zich het recht voor om subsidieaanvragen voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan €429.300 tijdelijk of definitief stop te zetten. Dit is om te waarborgen dat niet meer dan 20% van het totale subsidiebedrag naar deze woningen gaat, conform de eisen van het RVO voor deze subsidie voor isolatiemaatregelen. 

10. Afhankelijk van de gemeente is een maximaal bedrag per bewoner beschikbaar.

  1. Optie 1 – NIP Standaard (NIP-ST)
   1. Deze bijdrage is in te zetten voor alle ISDE-isolatiemaatregelen: isolatie binnen- of buitenzijde dak, isolatie zolder-/vlieringvloer (mits onverwarmde zolder), isolatie bodem of vloer, isolatie binnen- of buitenzijde gevel, spouwmuurisolatie en isolerend(e) glas/deur/panelen.
   2. Per gemeente zijn per woning de volgende maximum bedragen beschikbaar: Gemeenten Buren, Tiel en West Betuwe €1.330 subsidie; Maasdriel en Neder-Betuwe €1.555 subsidie; West Maas en Waal €1.925.
   3. Aanvrager kan eventueel €250 van de bijdrage gebruiken voor een klushulp voor een dagdeel voor de isolatie van de binnenzijde hellend dak (mits voldoende klushulpen beschikbaar). De bewoner blijft hierbij altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uiteindelijke kwaliteit van de uitvoering
  2. Optie 2 – NIP Ontzorg Traject (NIP-OT).

1. Bewoners die aantoonbaar in aanmerking komen voor energietoeslag, schuldhulpverlening of schuldsanering hebben recht op een ontzorg- / maatwerk­traject en een hogere bijdrage. Dit traject start met een schouw en integraal advies door WWW.

11. Meerdere maatregelen per bon zijn toegestaan, er wordt nooit meer uitbetaald dan de maximale bijdrage.

12. Aanvrager maakt vóór de reservering een woningdossier aan voor de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd, vult de woningscan (vragenlijst) in en ontvangt op basis hiervan een verduurzamingsadvies.

13. De aanvrager heeft wettelijk de zorgplicht onder de omgevingswet (voorheen de Wet Natuurbescherming) voor in het wild levende dieren en planten. Dit betekent dat de aanvrager verplicht is om te zorgen dat er natuurvriendelijk wordt geïsoleerd. Gecertificeerde bedrijven zijn te vinden op https://www.natuurvriendelijkisoleren.nl/woningeigenaar.  

14. Uitbetaling vindt plaats nadat aan alle voorwaarden is voldaan en de benodigde bewijslast is goedgekeurd.

 

Een lijstje met aandachtspunten voor het aanvragen van de subsidie vind je hier.

Ga hier terug naar de informatiepagina over de NIP-subsidie